BRAK STYCZNOŚCI

Jak pisze J. Szczepański: „Brak stycz­ności bezpośrednich, osobistych, trwałych jest istotą zjawiska izolacji społecznej, czyli osamot­nienia. Zdaniem wielu socjologów i psychiatrów osamotnienie, ograniczenie styczności społe­cznych tylko do rzeczowych, jest podstawą wie­lu ujemnych zjawisk występujących we współ­czesnych społeczeństwach masowych, a przede wszystkim jest przyczyną poważnych zabu­rzeń wewnętrznej integracji osobowości czło­wieka”.Już kilkadziesiąt lat temu zaobserwowano inne zjawisko, mianowicie wpływu obecności innych osób na zachowanie się jednostki, co następnie stało się dziedziną wielu badań eks­perymentalnych. Stwierdzono, że jednostka za­chowuje się inaczej w obecności innych niż wówczas, gdy jest sama, przy czym jeśli od­czuwa ustosunkowanie się obecnych jako przy­chylne, występuje zjawisko „ułatwienia społe­cznego w jej funkcjonowaniu.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *