KAŻDY PRZEJAW FUNKCJONOWANIA

Każdy przejaw dobrego funkcjonowania ro­dziny albo jej dysf unkc j onalności nie pozostaje bez wpływu na kształtujące się w rodzinie oso­bowości. Stąd podstawowym zadaniem pro­filaktyki społecznej staje się działanie na rzecz optymalizacji funkcjonowania rodziny, aby mogła wypełniać coraz lepiej zadania na rzecz społeczeństwa dzięki zaspokajaniu potrzeb swych członków. Każda jednostka uczestniczy w ciągu swego życia w zasadzie w dwóch rodzinach: w rodzinie macierzystej, z której pochodzi, i w rodzinie, którą sama zakłada. Na uczestnictwo w rodzinie macierzystej przypadają zazwyczaj trzy pierw­sze okresy w życiu jednostki: od urodzenia do wieku szkolnego, a więc okres przedszkolny, za­mykający się w latach 0—6; wczesny okres szkolny, od wstąpienia do szkoły do okresu doj­rzewania, obejmujący lata 7—13; okres dorasta­nia od 13—14 do 18—21 lat.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *