NASTĘPNY WAŻNY CZYNNIK

Następnym czynnikiem ważnym dla osiąg­nięcia powodzenia w małżeństwie jest wza­jemne zrozumienie, określane także sło­wem „empatia”. Chodzi tutaj o zdawanie sobie sprawy, rozumienie i odczuwanie stanu psy­chicznego, szczególnie uczuciowego, oraz sposo­bu zachowania się innej osoby, choć sami w da­nym momencie możemy przeżywać co innego. Nie osiąga zrozumienia drugiej osoby ten, kto z góry zakłada, że osoba ta zawsze podobnie rea­guje, myśli i odczuwa jak on. Tymczasem w małżeństwie konieczne jest dążenie do zro­zumienia i osiągnięcie pewnego stopnia wzajem­nej empatii. Stanowi ono podstawę wzajemne­go zaufania i poczucia bezpieczeństwa. Istotnym czynnikiem powodzenia w małżeń­stwie jest też wzajemne porozumie- n i e. Brak porozumienia czy niedostateczne po­rozumienie staje się źródłem tarć i napięć.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *