OSOBISTY ROZWÓJ CZŁOWIEKA

Osobisty rozwój człowieka jest jego indywidualną spra­wą, ale współmałżonek może to dążenie do roz­woju i bogacenia osobowości partnera stymu­lować. Oczywiście małżonkowie mogą wzaje­mnie pomagać sobie w rozwoju w tym więk­szym stopniu, im większa jest wspólność ich świata wartości. Ale nawet odmienne hierarchie wartości nie będą rozbijały ich wspólnoty we­wnętrznej, jeżeli oboje będą mieli poszanowanie dla indywidualności partnera.Wytworzenie tego typu kultury współżycia między małżonkami rodzi wzajemne zrozumie­nie, stwarza płaszczyznę dla współdoznawania i umożliwia prawdziwe porozumienie się. W mia­rę upływu lat prowadzi do wytworzenia się głę­bokiej przyjaźni, która powoduje, że mimo wie­lu lat wspólnego życia małżonkowie są ciągle i na nowo dla siebie atrakcyjni.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *