PODANY SCHEMAT

Zresztą, jak wynika z powyżej podanego schematu, granice tej fazy z następną są płyn­ne i przewidziano możliwość liczenia jej w nie­których przypadkach niemal od momentu za­warcia małżeństwa, tzn. obejmowałaby okres od do 7 lat po ślubie.Następna, III faza w życiu rodziny — ro­dzicielska okresu szkolnego najstarszego dziec­ka — obejmuje lata 8—14 po ślubie, a faza — rodzicielska okresu dorastania dziecka — lata 15—22 po ślubie. Na V fazę — małżeńską wtórną — przypada okres powyżej 22 lat po ślu­bie, a przed okresem emeryckim męża. Może on być długi, obejmować ponad 20 lat, gdy mał­żeństwo było wcześnie zawarte, a dziecko czy dzieci urodzone w pierwszych latach małżeń­stwa szybko się usamodzielniły; może być też bardzo krótki lub zgoła nie wystąpić, gdy mał­żeństwo było zawarte późno, w czterdziestych latach życia, i faza V zbiegła się z fazą VI — małżeństwa emeryckiego.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *