PODSTAWOWE KIERUNKI

Pytania te wskazują na podstawowe kierunki podejścia do zagadnień rodziny z punktu widze­nia profilaktyki społecznej, a więc: kierunek diagnostyczny, terapeutyczny, profilaktyczny i optymalizujący. Każdy z tych kierunków wy­maga uwzględnienia dwóch aspektów: makro- i mikrospołecznego. Tak na przykład potrzebne są diagnozy społeczne odnośnie do funkcjono­wania rodziny pod różnymi względami w roz­maitych regionach kraju i warstwach społecz­nych, jak i diagnozy psychospołeczne, określa­jące problemy zaburzeń wewnątrz rodziny na podstawie nie tyle masowych, co pogłębionych badań. Wymienione kierunki podejścia można od­nieść do różnych zagadnień życia rodziny. Pod­stawowy wydaje się problem wypełniania przez nią zadań.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *