PODZIAŁ PRACY W MAŁŻEŃSTWIE

Kobieta w Polsce stała się partnerem mężczyzny w wielu zawodach i we wszystkich niemal dziedzinach życia publicz­nego. Stała się też partnerem w życiu małżeń­skim współuczestnicząc w utrzymaniu domu, bowiem ponad 70% mężatek pracuje zawodowo. W ten sposób został przełamany model podziału ról małżeńskich podany przez Parsonsa, we­dług którego role instrumentalne przypadają mężczyźnie, a role ekspresywne kobiecie. W małżeństwach pracujących zarówno mężczy­zna, jak i kobieta reprezentuje rodzinę na ze­wnątrz. A zatem wpływ przemian makroskopo- łecznych dotyczy nie tylko wzajemnych pozy­cji małżonków, struktury władzy w rodzinie, ale także podziału zadań i ról. Podział pracy w małżeństwie jest ściśle zwią­zany z wzorami ról męża i żony.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *