PRZYSTOSOWANIE W MAŁŻEŃSTWIE

Przystosowanie w małżeństwie obejmuje po­nadto wzory ról rodzinnych i systemy wartości tkwiące korzeniami w macierzystych rodzinach współmałżonków. Każdy człowiek dzięki wzra­staniu w określonym środowisku ma ukształ­towane wyobrażenia i oczekiwania składające się na obraz życia, jakiego pragnie, i wnosi do małżeństwa własne wzory właściwego zacho­wania związane z różnymi rolami rodzinnymi. Za właściwe zachowanie związane z pełnieniem roli uważane bywa takie, które wyniesiono z dzieciństwa i które w miarę dojrzewania jed­nostki zostało wzmocnione lub zmodyfikowane przez dalsze doświadczenia, głównie przez kon­takty z tzw. znaczącymi osobami.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *