REPREZENTOWANY WIEK

Równocześnie badani, reprezentujący wiek od 65 do 100 lat, byli w do­brym stanie fizycznym: tylko 10% nie wycho­dziło z domu, 8% potrzebowało stałej opieki, a 4% nie opuszczało łóżka. Dane z badań wska­zują, że ludzie starsi, w tym także małżeństwa, potrzebują żywej społecznej troski, możności korzystania z odpowiednich domów spokojnej starości, mających mieszkania dla małżeństw emeryckich i dla osób samotnych, a także z miejsc w zakładach opiekuńczych. Rodzina współczesna, w której oboje małżon­kowie średniego pokolenia pracują, nie jest w stanie pełnić funkcji opiekuńczo-pielęgnacyjnej wobec najstarszego pokolenia. Przeobrażenia społeczne powodują, że rodzina w coraz mniej­szym stopniu stanowi oparcie życiowe dla lu­dzi starszych.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *