ROLE MĘŻA I ŻONY

Z podziału zadań w obrębie ról męża i żony oraz z ich wzajemnego układu można wnosić o  strukturze małżeństwa. Dla bliższej jego cha­rakterystyki istotne są także stosunki między małżonkami, sposób odnoszenia się do siebie. Układ stosunków w sensie statycznym świadczy o    strukturze małżeństwa, a charakter tych sto­sunków wskazuje na dynamiczny aspekt życia małżeńskiego. Przedstawiona poniżej typologia stosunków między małżonkami zawiera główne typy postaw. Pierwotnie typologia ta została opracowana przeze mnie dla scharakteryzowa­nia stosurików rodzice — dzieci i opublikowana w książce pt. Postawy rodzicielskie. Można ją zastosować do opisu stosunków między małżon­kami. W typologii tej wyróżniłam cztery typy postaw wobec partnera, przedstawione w po­staci skal: akceptacja — odrzucenie, współ­działanie — unikanie, uznawanie swobody aktywności — nadmierne ochranianie, poszano­wanie praw w rodzinie — nadmierne wyma­ganie.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *