TWORZENIE SIĘ STRUKTUR

W trakcie tworzenia się struktury stosunków wewnątrz grupy ustalają się role poszczegól­nych członków związane z realizacją celów, z łącznością wzajemną zarówno w obrębie gru­py, jak i ze środowiskiem zewnętrznym, z wła­dzą w grupie, z przystosowaniem grupy do śro­dowiska itp.Równocześnie, a dość niezależnie od pełnio­nych ról, ustalają się pozycje poszczególnych członków w grupie. Jedni członkowie są cenieni wyżej od innych, zależnie od hierarchii wartości obowiązującej w grupie. W grupie turystycznej może imponować jednostka sprawna fizycznie lub posiadająca wiedzę o zwiedzanym terenie; w grupie towarzyskiej — osoba umiejąca wy­wołać dobry, pogodny nastrój. Powszechność uczestnictwa człowieka od wczesnych lat życia w małych grupach i wpływ, jaki wywierają na jego życie i zdrowie’ psy­chiczne, nasuwa potrzebę rozważenia proble­mów spójności wewnętrznej tych grup.

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *