W MAŁEJ GRUPIE SPOŁECZNEJ

Na przykład ekspery­menty J. P. Danshiella wykazały, że aktywność pracy badanych była większa przy świadomości, że w sąsiednich pokojach wykonują to samo zadanie inne osoby, aniżeli w zupełnej samo­tności. Osoby badane pracowały natomiast go­rzej, gdy czuły na sobie cudzy wzrok i nie widzały, kto je obserwuje.W małej grupie społecznej przy przyjaznych stosunkach między członkami występuje zja­wisko wpływu grupy na jednostkę, i to zarówno w aspekcie przekazu wartości, norm czy wzo­rów zachowania, jak i „ułatwienia społecznego” w jej funkcjonowaniu, w sposobie reagowania.Dzięki czemu wpływ małej grupy na jedno­stkę jest silniejszy niż innych, większych grup czy kręgów społecznych? Wypływa to z szere­gu właściwości charakterystycznych dla małej grupy, takich jak niska liczebność — od dwóch od kilkunastu osób — która z kolei umożliwia kontaktowanie się bezpośrednie, przeważnie „twarzą w twarz”, a więc i wzajemne oddziały­wanie na siebie.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *