W RAZIE KRYZYSÓW

Babcia jednak jest nieodzownym „pogo­towiem” w razie kryzysu — choroby maiki czy ojca, dłuższego wyjazdu czy śmierci. I ta goto­wość zastępczego pełnienia w razie potrzeby roli matki przez bacię czy roli ojca przez dziad­ka sprowadza rolę dziadków do właściwych wymiarów.W Polsce, podobnie jak w całym współczes­nym świecie, wzrasta w szybkim tempie liczba ludzi starych. Obecnie stanowią oni około 8% ogółu ludności, ale odsetek ten będzie wzrastać i według przewidywań demografów w latach osiemdziesiątych wyniesie ponad 12%. Jak wy­nika z badań J. Piotrowskiego , przeprowadzo­nych na reprezentatywnej ogólnopolskiej gru­pie obejmującej blisko 3 tysiące osób w wieku 65 do 100 lat, na 100 mężczyzn przypadało 158 kobiet.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *