WARUNKI ATRAKCYJNOŚCI

Można wymienić jeszcze kilka innych warunków atrakcyjności grupy stwier­dzonych eksperymentalnie, jak wzajemne uzu­pełnianie się i wzajemne zrozumienie członków, swoboda przystąpienia do grupy i pozostawania w niej, korzystne dla grupy wyniki porównania jej z innymi grupami, faktyczna zdolność gru­py do urzeczywistnienia oczekiwań związanych z członkostwem, uświadamianie sobie przez członków korzyści z przynależenia do grupy, zadowolenie ze swej pozycji w niej oraz zwią­zanych z tym perspektyw.Identyfikacja członka z grupą zależy w dużej mierze także od akceptacji celów grupy. Z uzna­niem celów wiąże się spójność grupy, a to dzięki motywacji i wysiłkom czynionym, aby je zreali­zować. Znaczenie celu dla tworzenia się grupy, a więc i dla jej spójności, wykazał w swych badaniach M. Sherif.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *