WIDZIANE W SOBIE CECHY

Młodzież widzi też w sobie cechy, które jej zdaniem wpływają na pogorszenie stosunków z rodzicami: napięcie, nerwowość, drażliwość, wybuchowość, brak opanowania oraz nieokazy­wanie rodzicom należytych względów. Chciała­by zmienić siebie, swój charakter i w ten spo­sób uzyskać poprawę stosunków. W okresie poprzedzającym dojrzewanie ro­dzice powinni stopniowo przygotowywać się do roli doradcy i z tej pozycji kierować dzieckiem, uciekając się tylko w najniezbędniejszych mo­mentach do autorytatywnych nakazów czy za­kazów. W okresie dojrzewania może się roz­winąć pewne koleżeństwo i przyjaźń (które za­zwyczaj występują w okresie pełnoletności) co sprawia, że stosunki rodziców z dorastającym synem czy córką układają się poprawnie.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *