WŁAŚCIWE POSTAWY

Rodzice przejawiający właściwe postawy wobec dziecka z chęcią otaczają je opieką, dostrze­gają i zaspokajają jego potrzeby, mają duży margines cierpliwości, gotowości tłumaczenia wyjaśniania. Łatwo też nawiązują z dzieckiem kontakt. Jest on przyjemny dla obu stron, opar­ty na wzajemnej sympatii i zrozumieniu. Cieszą się dzieckiem, widząc w nim wzrastającą od­rębną jednostkę z własnym życiem. Rodzice o  właściwych postawach są zdolni do obiektyw­nej oceny dziecka dzięki zachowaniu odpowied­niego dystansu wobec niego, a zarazem akcep­tacji jego osoby.Inaczej ma się rzecz przy postawach niewłaś­ciwych. Każdej z wymienionych postaw właś­ciwych, sprzyjających zaspokojeniu psychicz- nych potrzeb dziecka, odpowiada postawa prze- ciwna, wychowawczo niewłaściwa.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *