WPŁYW JEDNOSTKI

Gdy wpływ ten ma dla jednostki znaczenie zasadnicze, konstytuują­ce, uważamy grupę za podstawową dla niej. W grupie podstawowej członkowie uczestniczą najczęściej pełnią swej osobowości i dzięki temu oddziałuje ona w zasadniczy sposób na ich my­ślenie i działanie. Ma to miejsce szczególnie w takich grupach, jak rodzina, grono zżytych przyjaciół czy krąg osób silnie zaangażowanych w realizację wspólnych ideałów. Członkowie małej grupy, np. rodziny, mają poczucie przy­należności do siebie nawzajem, a poczucie to staje się oparciem dla ich osobistych dążeń. „Rezultatem intymnej więzi cechującej podsta­wową grupę — pisał wspomniany już Cooley — jest tak dalekie zespolenie pod wielu względami jej członków w zwartą całość, że wartości gru­powe nadają co najmniej pod wieloma, jeśli już nie wszystkimi względami istotny sens ich osobistemu życiu.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *