WYMIENIONE FORMY

Wymienione formy zacho­wania się świadczą o zaburzeniach osobowości jednego z partnerów i należy przewidywać ko­nieczność psychoterapii, która pomoże w wy­równaniu tych zaburzeń, co dopiero umożliwi powstanie normalnej dojrzałej miłości.Wspomniany już Fromm podaje cztery pod­stawowe elementy charakteryzujące dojrzałą miłość: 1) aktywne skoncentrowanie się na spra­wach życiowych i rozwoju tego, kogo kochamy,odpowiedzialność za zaspokojenie jego po­trzeb fizycznych i psychicznych, 3) szacunek dla tego, kogo kochamy, zdolność widzenia go ta­kim, jaki jest, i zdawanie sobie sprawy z jego niepowtarzalnej osobowości, 4) znajomość sie­bie, znajomość partnera i wiedza o tym, czym jest miłość dojrzała.Konsekwencją miłości dojrzałej jest w z a- jemna akceptacja, przyjmowanie współmałżonka takim, jaki jest.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *