WYWIĄZANIE Z RODZICIELSKIEJ ROLI

O  wywiązywaniu się z roli rodzicielskiej tak jak z każdej innej roli społecznej — decy­duje stosunek do niej osoby, która ją podejmu­je. Na stosunek do roli rodzicielskiej wpływa nie tylko to, czy jest ona narzucona, czy po­dejmowana dobrowolnie, z wewnętrznej po­trzeby, ale i własne przekonanie rodziców, że są dziecku niezbędnie potrzebni, że tylko om jako rodzice mogą zaspokoić jego dziecięce po­trzeby i przekazać określone wartości. Ważne jest także poczucie odpowiedzialności za wpro­wadzenie w społeczeństwo wartościowego oby­watela. Na odpowiedzialność rodziców za losy dziecka wskazuje T. Kotarbiński: „gdy ani nau­czyciele, ani rzecznicy władz nie ponoszą odpo­wiedzialności osobistej za to, co dziecko spoty­ka, rodzice ponoszą tę odpowiedzialność współ- sprawczą, będąc współodpowiedzialni jego spło­dzenia”.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *