WZAJEMNA AKCEPTACJA

Ta wzajemna akcepta­cja świadczy o oczekiwaniu zaspokojenia czy tez o faktycznym zaspokajaniu przez partnera pewnych potrzeb i jest wyrazem spójności małżeństwa. Natomiast dezaprobata wiąże się z osłabieniem lub nawet zerwaniem więzi mał­żeńskiej gdyż partnerzy przestają być dla sie­bie atrakcyjni z uwagi na niezaspokajanie wza­jemne szeregu potrzeb.Może to nastąpić w rezultacie doświadczeń nabytych w grupie. Także w samej grupie mogą zajść pewne zmiany, które podwyższą jej zdolność zaspokajania potrzeb członków, a tym samym grupa stanie się dla nich bardziej atrakcyjna.Mała grupa jest tym bardziej atrakcyjna, im skuteczniej zapewnia swym członkom wysokie pozycje społeczne oraz uznanie, a także im bar­dziej harmonijne są stosunki panujące we­wnątrz grupy.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *