WZAJEMNA IDENTYFIKACJA

Gdy na przykład przy wzajemnej iden­tyfikacji oboje małżonkowie przejawiają po­trzebę dominacji, wówczas wzajemnie się pod­trzymują i powodzenia czy porażki współmał­żonka przyjmują za własne. Przy identyfikacji możemy mówić o wzajemnym dopełnianiu się, mimo że potrzeby są identyczne. Jeśli jednak nie ma identyfikacji, zderzanie się, kolizja tych samych potrzeb może prowadzić do ustawicznej rywalizacji i konfliktów.Jak widzimy, nie można zgodzić się z dość rozpowszechnionym w literaturze poglądem, że dopełnianie się niepodobnych, przeciwstawnych osobowości zapewnia przystosowanie. Dostoso­wanie w małżeństwie zależy także od rodzaju wzajemnego ustosunkowania się. Przy dwu różnych osobowościach współmałżonków może występować wzajemne podtrzymywanie się i wzmacnianie zarówno przez podobne, jak przeciwstawne jakości, czy też różne stopnie intensywności głównych potrzeb.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *