ZAŁOŻENIA Z GÓRY

Rodzice z góry zakładają dostosowanie się dziecka do stawianych wyma­gań i wysokie osiągnięcia, a dziecko poddane jest presji, aby dorównać idealnemu wzorowi.Przy postawie nadmiernie chro­niącej podejście do dziecka jest bezkrytycz­ne, a ono samo uważane jest za wzór doskona­łości. Postawę tę charakteryzuje traktowanie dziecka przesadnie opiekuńcze i nadmiernie po­błażliwe, niedocenianie możliwości dziecka, szczególnie praktycznych, rozwiązywanie za nie trudności, utrudnianie samodzielności. Określone postawy rodzicielskie dzięki zaspo­kajaniu lub wskutek frustracji potrzeb psychicz­nych dziecka sprzyjają powstawaniu i rozwo­jowi pewnych form jego zachowania.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *