ZASPOKOJENIE POTRZEB

A więc zaspokoje­nie potrzeb własnych i współmałżonka przy traktowaniu potrzeb współmałżonka jak własnych. Potrzeby uczuciowe — życzliwości, mi­łości, przywiązania, zaufania, doznawania i spra­wowania opielki, potrzeba poczucia bezpieczeń­stwa, potrzeba intymności zaspokajane są głów­nie poprzez małżeństwo i rodzinę. Także w sfe­rze potrzeb seksualnych małżeństwo pozwala osiągnąć wysoki stopień satysfakcji i kultury. Zdaniem seksuologów doznania seksualne są czułym miernikiem uczuć. Jeśli partnerzy darzą się miłością, powstają optymalne warunki uzy­skania przez nich pełnej satysfakcji seksualnej, a jeżeli o doborze małżeńskim zadecydowały inne względy, np. wyrachowanie, doznania sek­sualne są słabsze. Równocześnie małżeństwo po­zwala na ustabilizowanie życia seksualnego dwojga ludzi.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *