ZMIANY W STRUKTURZE

Wyróżnienie faz w życiu rodziny pozwala dostrzec kolejne zmiany w jej strukturze. Strukturę rodziny możemy określić jako dyna­miczną, zmieniającą się w czasie. W poszczegól­nych fazach zmienia się nie tylko wielkość ro­dziny, ale także układ ról i pozycje członkow grupy rodzinnej. Zmieniają się także w pewnym stopniu funkcje rodziny. Funkcja prokreacyjna na przykład zanika w V i VI fazie życia ro­dziny, co wiąże się z cyklem życia biologicznego małżonków. W VI fazie małżeństwo emeryckie nie spełnia już funkcji produkcyjnej, jeśli ist­nieje zabezpieczenie na starość. Natomiast w odniesieniu do pozostałych trzech funkcji zmienia się zakres zadań odpowiednio do zmian w strukturze rodziny w różnych fazach.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *